Persondatapolitik

På Lejebolig.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Lejebolig.dk.

Angående Lejebolig.dk’s brug af cookies på Lejebolig.dk henvises du til vores cookiepolitik. Lejebolig.dk er dataansvarlig og sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:
Bolig.dk ApS
CVR: 27258948
Adresse: Brovej 20A, 8800 Viborg
Mail: persondata@lejebolig.dk

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger Lejebolig.dk indsamler vi nogle oplysninger for blandt andet at forbedre oplevelsen og for at kunne tilbyde dig brug af vores bolig-tjenester.

Vi indsamler oplysninger på følgende måder:
 • Oplysninger, du giver os. For at gøre brug af nogle af vores bolig-tjenester kræver vi, at du opretter en brugerprofil. I den forbindelse angiver du en række personlige oplysninger, for eksempel dit navn og e-mail.
 • Oplysninger, som vi får gennem din brug af vores tjeneste Vi indsamler oplysninger til analyse og statistikbrug omkring din brug af vores tjeneste. Disse informationer omfatter blandt andet oplysninger omkring den enhed, du benytter vores tjeneste med, IP-adresse og enhedssprog med mere. Herudover opretter vi automatisk en boligagent automatisk, således at vi ved dit samtykke kan sende dig relevante boligemner via e-mail.

Behandlingen af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Lejebolig.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk, tidspunkt for login og dialog med udlejere og lejere via Lejebolig.dk.

Såfremt du vælger at anvende Facebook eller Google til oprettelse af din profil, indsamler vi navn og e-mail fra din Facebook/Google profil og anvender på din Lejebolig.dk profil.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
 • Registrering af hvem du er, således at du kan kommunikere med udlejere og/eller lejere via Lejebolig.dk’s systemer.
 • Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af boligagent-mails, såfremt du har samtykket hertil.
 • Optimering af tjenesten, kundeservice-redskaber samt udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:
 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger (informationer du angiver samt en log over din aktivitet på tjenesten) er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Lejebolig.dk fuldt ud.

Opbevaring af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profil på Lejebolig.dk, til Lejebolig.dk’s andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til dig som boligsøger. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

Vi videregiver ikke informationer om dig som udlejer bortset fra informationer indtastet på udlejningsannoncer, hvor formålet er, at levere relevant information om de annoncerede boliger, herunder kontaktinfo til udlejer.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

På Lejebolig.dk er der implementeret plug-in fra Facebook. Såfremt du har samtykket hertil, kan vi videregive din e-mail adresse via dette plug-in til Facebook til brug for markedsføringsformål. Vi har begrænset kontrol over dette plug-in, men vi opfordrer dig til at læse Facebooks persondatapolitik for at få mere information herom.

Overførsel til tredjelande
Vi overfører i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere udenfor EØS, dog kun til virksomheder, der er med i EU Privacy Shield og dermed er sikre i henhold bestemmelserne i EU-dataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Overførslerne vil derfor ske på ét af følgende overførselsgrundlag:
 • At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").
 • At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata Lejebolig.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Hvis du mener, at de oplysninger, som Lejebolig.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt Lejebolig.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Lejebolig.dk kun opbevare de oplysninger, som Lejebolig.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Lejebolig.dk behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Lejebolig.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Lejebolig.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Lejebolig.dk kun opbevare de oplysninger, som Lejebolig.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Lejebolig.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af Lejebolig.dk, kan vi i stedet være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

Indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Lejebolig.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Lejebolig.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning
Du har ret til at få begrænset Lejebolig.dk behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:
 • Mens Lejebolig.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Lejebolig.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Lejebolig.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Lejebolig.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Dataportabilitet
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Klage
Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.